Tel. 610 026 298

admin@krcontrol.cat
Registres Oficials d'Establiments i Serveis Plaguicides:
0093CAT-SB i B-0072-S
En cas d'ingestió accidental consulteu al servei Nacional Toxicologia Tel. 91 562 04 20